Auto xdame TLT, TYLN, MGĐ - 100 phát trúng cả 100

Auto thay đồ - Tự buff chiêu mật tịch

Auto mài dame vũ khí - Tốc độ ánh sáng

Đi cấm địa mở rương không có item rác

Auto PK - Tự chọn mục tiêu - DMNH nhảy như thần thánh