Auto Võ Lâm 2

(Cập nhật mới nhất 20:30 ngày 1/2/2021)

- Chat $cs để bật.
- Tự động buff tất cả người chơi trong phạm vi 4 ô.
- Chat $ct để mở menu chọn.
- Chat $auto để bật.
- Tự động dẫn đội vào ải Lương Sơn Bạc.
- Chat $train để bật.
- Tự động đánh skill theo từng hệ phái.
- Tự động buff NMK, chat mật với nmk theo mẫu all hoặc sen để được buff.
- Luyện mật tịch chính và phụ.
- Tiến cấp mật tịch.
- Tự cắn tu chân, chân võ.
- Tự mua tu chân, chân võ.
- Chat $skill để bật.
- Auto xdame TLT.
- Auto tự target mục tiêu.
- Chat $kinhthu để bắt đầu (yêu cầu đứng gần NPC).
- Di chuyển sẽ tự động tắt.
- Chat $an để mở menu chọn.
- Chat $theosau1 để hiện giao diện auto theo sau người chơi khác.
- Chat $theosau2 để hiện giao diện auto điều khiển người chơi khác theo sau.
- Chat $ketnoi để hiện giao diện cho phép người chơi khác điều khiển.
Xem
- Chat $tui để hiện giao diện auto click túi. Xem

- Chat $chat để hiện giao diện auto chat. Xem

- Chat $ten để hiện giao diện đổi tên nhân vật. Xem

- Chat $td phù Thành Đô.
- Chat $bk phù Biện Kinh.
- Chat $tc phù Tuyền Châu.
- Chat $tdg phù Tương Dương.
- Chat $pt phù Phượng Tường.
- Chat $dl phù Đại Lý.
- Chat $dc phù Dương Châu.
- Chat $vd phù Võ Đang.
- Chat $cb phù Cái Bang.
- Chat $tl phù Thiếu Lâm.
- Chat $nm phù Nga My.
- Chat $dm phù Đường Môn.
- Chat $5d phù Ngũ Độc.
- Chat $dg phù Thiên Ba Dương Phủ.