+ Nếu auto không thể tự update hãy tải bản cài đặt mới nhất và cài đè lên

+ Nếu bị Chrome chặn tải, xin dùng trình duyệt Microsoft Edge